Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)


Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)


Χιονοψάλτης (Prunella collaris)


Στικταετός (Aquila clanga)